Experiències europees de l'IES SERPISEU flag-Erasmus+_vect_POS

PRESENTACIÓ

 

El Programa Erasmus+ va ser aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020.

Aquest  programa  s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i engloba  iniciatives d’educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa abraça tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes, substituint els anteriors programes: Erasmus (Universitat), Sòcrates (Educació Secundària), Lleonard (Formació Professional) i Programa d’aprenentatge al llarg de la vida.

Afavorint  projectes de mobilitat i de cooperació en Europa, el programa Erasmus+ té per objectius:

  • reforçar les competències de les persones per fer front  als canvis socioeconòmics de la societat actual, amb l’interés d’una millor ocupabilitat.
  • donar suport a la innovació en els centres d’educació i formació, i la seua internacionalització.
  • afavorir  valors democràtics tan importants com la ciutadania, la convivència,  la inclusió, la multiculturalitat o el plurilingüisme.

Des dels centres educatius podem accedir a aquest programa sol.licitant finançament per al desenvolupament de projectes educatius , l’objectiu del quals coincidisca amb els plantejaments fundacionals del programa. Docents, alumnat,  exalumnat en atur, associacions de jóvens poden beneficiar-se d’aquest programa europeu.

Amb aquesta finalitat, el programa Erasmus+ presenta tres accions. La KA1 i la KA2 ens interessen particularment al nostre centre educatiu:

1- KA1: mobilitats amb finalitats d’aprenentatge i formació:

  • Per a docents (escolar, superior, formació professional, educació d’adults) en període de formació o  d’ensenyament.
  • Per a  estudiants universitaris en període d’estudi o pràctiques en empresa.
  • Per a estudiants de formació professional en pràctiques en empresa.
  • Per a jóvens fora del sistema educatiu: per a accions de voluntariat, pràctiques.

2- KA2: cooperació per a la innovació i intercanvi de bones pràctiques:

Dóna suport i finançament a projectes per a desenrotllar i  compartir pràctiques innovadores basades en la cooperació entre els agents de l’educació i de la formació, de la societat civil o dels sectors socioeconòmics. 

6

 

JUSTIFICACIÓ DELS PROJECTRES DEL CENTRE

En el Projecte de Direcció del centre per al període 2013-2017 figura el sub-procés Aprenentatge de Llengües Estrangeres. Un dels seus objectius és el desenrotllament de projectes internacionals en el marc Erasmus amb almenys dos centres europeus.

Per altra banda, en el PAF (Projecte Anual de Formació) del centre, es prioritzen les estratègies formatives relacionades amb  les competències lingüístiques del professorat i la formació en metodologia AICLE.  (Aprenentatge Integrat de Continguts  i Llengua Estrangera).

A més a més, en el curs 2014-2015 vam iniciar el nostre Projecte Lingüístic Plurilingüe, amb la introducció de dues matèries no lingüístiques en francés i anglés.

El nostre objectiu primordial és enfortir quantitativament i qualitativament les línies plurilingües del centre, de manera que la nostra oferta educativa, diversa i integral, siga una referència a la ciutat de València.

 

També cal destacar que, una altra línia estratègica de formació que es fomenta en el nostre centre és l’aprenentatge de l’ús de les TIC com a eina innovadora i motivadora, incidint en la seua aplicació a l’aula i integració en el currículum.

La creació d’una cultura de centre, de millora educativa i de gestió de qualitat, fomentant el treball col.laboratiu i l’intercanvi de pràctiques pedagògiques d’ èxit, està en la base de totes les iniciatives, individuals o de grup, que surten de l’IES SERPIS.

 

A més, en aquest context,  el claustre estarà obert a projectes educatius de dimensió europea que tinguen com objectiu final fomentar els valors europeus de multiculturalitat, diversitat linguïstica e ideològica i integració  i cohesió social, contribuint d’aquesta manera a enfortir els lligams entre les diverses nacions que conformen Europa.

 

Mar Lorente, Coordinadora Programa Erasmus+Educació Escolar 2013-18

 

 

El Programa Erasmus+ ens està ajudant a millorar la qualitat de la Formació Professional en Europa oferint a l’alumnat, professorat i personal en general que imparteix ensenyament de Formació Professional Bàsica i cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior oportunitats de mobilitat per a l’aprenentatge.

Concretament, l’alumnat troba oportunitats reals per a realitzar pràctiques formatives a l’estranger, on pot augmentar la seua empleabilitat, millorar les seues experiències laborals, tindre més facilitat per a fluir de l’àmbit educatiu al món laboral i, finalment, millorar la comprensió de l’entorn social i econòmic en què vivim.

El professorat descobreix un ample ventall d’oportunitats per a realitzar activitats de desenrotllament professional per a millorar les seus competències, i amplia els seus coneixements de pràctiques polítiques i sistemes.

Al mateix temps, en conjunt, augmenta la capacitat de modernització i internacionalització del nostre centre, millorant la seua competitivitat i oferta educativa.

Les mobilitats del present curs 2015-16 suposen estades de pràctiques en un país estranger (Itàlia, Portugal i Regne Unit) durant un mes per a 13 alumnes i estades formatives per a …..docents.

 

Silvia Chordà, Coordinadora del Programa Erasmus+ per a Cicles Formatius 2013-18

 

 

Creació i coordinació de la present web com a instrument de difusió del projecte: Virginia Pla